2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟